Huiselijk geweld

Protocol huiselijk geweld SWO Drimmelen

SWO Drimmelen heeft een protocol huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld om haar professionals, vrijwilligers en alfahulpen te informeren over de te nemen stappen bij het signaleren van huiselijk geweld*.

Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Organisaties hebben de verplichting om een eigen meldcode op te stellen en te hanteren. Het doel van een meldcode is niet zozeer melden, als wel handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

SWO Drimmelen neemt de verantwoordelijkheid om hier op een adequate manier mee om te gaan. Bij een signaal van huiselijk geweld volgt SWO een stappenplan om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en inwoners van de gemeente Drimmelen op de juiste manier te begeleiden en eventueel door te verwijzen.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld (ex)partner, gezins- en familieleden en wordt daarom ook geweld in afhankelijkheidsrelaties genoemd. Dat geweld kan onder andere fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn.1 Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex)partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlozing, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, genitale verminking, mishandeling van ouders door hun kinderen, mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdsgenoten. Bron: Movisie november 2013.

Het stappenplan is van toepassing op alle vormen huiselijk geweld, in de informatieoverdracht spitst SWO Drimmelen zich toe op ouderenmishandeling omdat ouderen de grootste doelgroep van SWO is. Men spreekt van ouderenmishandeling bij mensen van 65 jaar en ouder.

Voor meer informatie neem contact op met SWO 0162-451894

* als we in de informatie spreken over huiselijk geweld, bedoelen we ook kindermishandeling