Vrijstelling sollicitatieplicht mantelzorgers

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van sollicitatieplicht?
Je kunt vrijstelling van sollicitatieplicht aanvragen als je mantelzorger bent. Mantelzorg is de
onbetaalde en noodzakelijke zorg voor iemand in jouw naaste omgeving die ziek of gehandicapt is.
Bijvoorbeeld een familielid. Het gaat hierbij om zorg die meer tijd en energie kost dan normale
ziekenzorg.

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van sollicitatieplicht?
De voorwaarden voor een vrijstelling verschillen per uitkering:

Vrijstelling bij een uitkering van het UWV
Het UWV geeft je maximaal 6 maanden vrijstelling van je sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld voor jouw
WW-uitkering of WGA-uitkering.
In die periode kun je een andere oplossing vinden voor de benodigde zorg. Is er sprake van een
uitzonderlijke situatie? Dan kan het UWV de termijn steeds met 1 maand verlengen.
Goed om te weten: Verleende je al mantelzorg voordat je WW hebt aangevraagd? En werd je betaald
uit het persoonsgebonden budget (pgb) van degene voor wie je zorgde? Dan tellen de jaren dat je
mantelzorg verleende mogelijk mee voor je arbeidsverleden. Dit heet mantelzorgforfait. Hierdoor
heb je misschien langer recht op een uitkering.

Vrijstelling sollicitatieplicht bijstandsuitkering

De voorwaarden voor een vrijstelling voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering verschilt per
gemeente. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht
te solliciteren. De gemeente bekijkt dit per situatie en bepaalt dit voor iedereen persoonlijk. Neem
hiervoor contact op met je gemeente.


Vrijstelling tegenprestatie bijstandsuitkering
De gemeente mag je vragen om (binnen je mogelijkheden) een tegenprestatie te leveren voor je
bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde, maatschappelijke taken. Voor
mantelzorgers geldt soms een uitzondering. Dit verschilt per gemeente.

Let op: Mantelzorg is nooit verplicht. Ook niet als tegenprestatie voor jouw bijstandsuitkering.

Hoe vraag ik vrijstelling van sollicitatieplicht aan?
Heb je een uitkering via het UWV (bijvoorbeeld vanuit de WW of WGA)? Overleg dan eerst met je
werkcoach of re-integratiebegeleider. Je kunt de vrijstelling daarna aanvragen bij het UWV via je
Werkmap op Inloggen op de Werkmap, klik hier.

Lees hier meer over de rechten van de mantelzorger.

Heb je een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met je gemeente.

Kosten besparen

4 tips om reiskosten te besparen

 • Check bij de gemeente van de zorgvrager of je een parkeervergunning kunt krijgen als er
  sprake is van betaald parkeren;
 • Indien jouw zorgvrager niet alleen kan reizen met het openbaar vervoer, dan kan hij of zij
  voor jou een OV-begeleiderskaart aanvragen;
 • Vervoer je iemand die niet zelf in staat is om te reizen? Dan kun je een
  gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken. Deze kaart staat op naam van de
  zorgvrager en moet hij of zij zelf aanvragen bij de gemeente;
 • In sommige gevallen zijn de reiskosten aftrekbaar bij de Belastingdienst. Dan moet je
  bijvoorbeeld wel samenwonen met degene die je verzorgt en die persoon moet voor langere
  periode opgenomen zijn in een instelling.

Aftrekbare zorgkosten
Indien je veel zorgkosten hebt, kunnen deze mogelijk worden afgetrokken bij de belastingaangifte.
Op de pagina van de Belastingdienst vind je hier meer over, klik hier voor meer informatie.

Mantelzorgwaardering
Als blijk van waardering kan de zorgvrager een mantelzorgcompliment aanvragen voor hun
mantelzorgers bij de gemeente Drimmelen via het Steunpunt Mantelzorg. Het
mantelzorgcompliment is nadrukkelijk geen vergoeding voor het werk van de mantelzorger. Het gaat
hier om een compliment. Meer informatie over de mantelzorgwaardering vind je hier.

Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen

Een pgb is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Enkele voorbeelden van pgb-zorg zijn:

 • Intensieve zorg en begeleiding;
 • Persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Hulpmiddelen en voorzieningen.

Iemand met een pgb is in principe vrij om zelf zijn of haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. Echter heeft de financiële situatie wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Er zijn vier verschillende pgb-vormen:

 • Pgb via Wet langdurige zorg (Wlz): deze vorm is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 uur per dag, 7 dagen per week) zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige psychische of lichamelijke beperking/aandoening;
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze vorm is bedoeld voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen;
 • Pgb via Zorgverzekeringswet (Zvw): deze vorm is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme;
 • Pgb via Jeugdwet: deze vorm is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Hoe kan ik een pgb aanvragen?

 1. Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor een de aanvraag. In het geval dat je woonachtig bent in de gemeente Drimmelen kan je een afspraak maken bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen. Een aanvraag kan zowel fysiek als online als telefonisch gedaan worden.
 2. Het zorgloket bekijkt jouw persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
 4. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Wil je meer lezen over het persoonsgebonden budget? Klik dan hier, zorgwijzer helpt je verder.

Ook onze collega’s staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden rondom geldzaken. Neem vooral contact met ons op en we helpen jou graag op weg.

Mogelijkheden zorgverzekering

Ziek zijn en zorgen voor een zieke naaste kost geld. Mantelzorg kan extra kosten met zich meebrengen zoals vervoer en parkeerkosten. Sommige mantelzorgers gaan zelf minder werken om te kunnen zorgen voor een naaste. Ook dit kost uiteindelijk geld. Helaas bestaat er geen landelijke mantelzorgvergoeding. Echter zijn er een aantal regelingen om sommige kosten te vergoeden.

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan de verzekeraar diverse zaken vergoeden:

 • Mantelzorgmakelaar;
 • Respijtzorg;
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling diensten waar jij als mantelzorger gebruik van kunt maken;
 • Trainingen en cursussen, zoals mindfullness of een slaapcursus;
 • Logeerhuis of herstellingsoord;
 • Reiskosten ziekenbezoek;
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van de ouders;
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf;
 • Instructies of begeleiding ergotherapie;
 • Hospice;
 • Terminale zorg;
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

Check altijd eerst de website van jouw zorgverzekeraar om te beoordelen of je recht hebt op een vergoeding. Informeer daarbij ook naar de voorwaarden en bij welke zorgverleners je terecht kunt.

Vanuit de aanvullende verzekering kun je bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor hulp door een mantelzorgmakelaar. Deze hulpverlener kan ondersteunen bij regeltaken. Maar ook de kosten voor mantelzorgcursussen en vervangende zorg (respijt) worden soms vergoed. Goed om te weten: het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voorwaarden
Zorgverzekeraars stellen soms aanvullende voorwaarden aan de vergoeding van kosten rondom mantelzorg. Zo moet je bij sommige verzekeraars eerst toestemming vragen voor vervangende mantelzorg. En worden er soms eisen gesteld aan de stichting waar je de zorg regelt.

Tip: controleer altijd bij je zorgverzekeraar of je recht hebt op een vergoeding. Ook is het belangrijk om te vragen welke voorwaarden er precies gelden en bij welke zorgverleners je terecht kunt.

Voor meer informatie over een zorgverzekering (hier staan de verschillende zorgverzekeringen en wat zij vergoeden) klik dan hier.

Films

Op bezoek bij de notaris

SWO Mantelzorgwaardering

Dag van de Mantelzorg Lieke Schuitmaker

Veilig en verantwoord thuis wonen met dementie 

Wat is mantelzorg?

Respijtzorg en mantelzorg

Werk en mantelzorg

Hoe blijf je in balans

Prioriteiten stellen

Overbelaste mantelzorger

Een overbelaste mantelzorger is iemand die constant te veel op zijn of haar bordje heeft. Dit heeft negatieve effecten op het leven en gezondheid van de mantelzorger.  

Waardoor ontstaat overbelasting?

Risicofactoren voor overbelasting zijn:

 • mantelzorg die 24/7 uur door gaat
 • voor langere tijd zorgen
 • samenwonen met de zorgvrager
 • een persoonlijkheidsverandering van de zorgvrager

Hoe herken je overbelasting?
Overbelasting kun je herkennen aan bijvoorbeeld een constant gevoel van tijdsdruk, geen tijd voor scholing, werk of vrije tijd, gezondheids- of psychische klachten, gedragsproblemen zoals rusteloosheid en meer roken en drinken. Vragenlijsten en mantelzorgtesten kunnen helpen om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Door regelmatig deze testen in te vullen, kun je de belasting op langere termijn bepalen. We zetten er een aantal op een rij:

Om hulp te vragen hebben we hier 7 voorbeeldzinnen op een rijtje gezet

In memoriam Joke Haaze

Op 7 december jl. hebben we officieel afscheid genomen van Joke als vrijwilliger van SWO. We konden niet bevroeden dat we zo snel al definitief afscheid van haar moesten nemen. Het was dan ook een grote schok toen we op 21 december het bericht kregen dat ze overleden was. Ze was een bijzondere vrouw met een groot sociaal hart die de aanpak van laaggeletterdheid en het gebruiken van begrijpelijk taal heel belangrijk vond. Ze heeft vele vrijwilligerstaken bij SWO vervuld. Zo was ze zorgvrijwilliger en bezocht ze trouw een vrouw in het dorpje Drimmelen. Ze dacht kritisch mee over allerlei zaken in het vrijwilligerspanel. Ze was een verbinder. Ze probeerde als netwerkcoach mensen aan elkaar te koppelen en stimuleerde iedereen in haar omgeving om actief te blijven.

De deelnemers van de telefooncirkel waar ze het laatste jaar dagelijks contact mee had missen haar nu al enorm. Ze had altijd een vrolijk praatje en advies te over.

We wensen haar familie veel steun toe in de komende tijd.

Dag van de vrijwilliger

Deze week staat in het teken van vrijwilligerswerk, want vrijwilligerswerk maakt het verschil!

Wil je meer informatie? Mail dan naar vip@swodrimmelen.nl  

Hieronder zie je een filmpje van Rayan:

Hieronder zie je een filmpje van Corne:

Hieronder zie je een filmpje van Anne en Julot:

Hieronder zie je een filmpje van Kayleigh:

Hieronder zie je een filmpje van AutoMaatje:

Ben ik mantelzorger?

Doe de test! 

 1. Zorg je voor iemand die extra hulp nodig heeft? 
 • Ja 
 • Nee 
 1. Heeft deze persoon psychische problemen, lichamelijke problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of een handicap? 
 • Ja 
 • Nee 
 1. Zorg je 8 uur of meer per week voor deze persoon? 
 • Ja  
 • Nee 
 1. Heeft deze persoon intensieve of langdurige verzorging nodig? (Langer dan 3 maanden?) 
 • Ja  
 • Nee  

Heb je alle vier de vragen met ‘Ja’ beantwoord? Dan ben je een mantelzorger. Misschien herken je jezelf niet in deze term. Je zorgt voor iemand met wie je een persoonlijke band hebt en dit is heel bijzonder. Mantelzorg kan ontzettend zwaar zijn en wordt regelmatig onderschat. We helpen je graag met informatie, advies en ondersteuning

Heb je minimaal één vraag met ‘Nee’ beantwoord? Dan ben je volgens de definitie géén mantelzorger. De zorgtaken die je uitvoert kunnen desalniettemin erg belastend zijn. Heb je vragen en/of verandert er iets in jouw situatie? Neem dan contact op per mail mantelzorg@swodrimmelen.nl of bel naar 0162-45 18 94. 

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de hulp en zorg voor een hulpbehoevende naaste. Dit kan gaan om (schoon)familie, vrienden, buren en kennissen. Veel mensen ervaren zorgen voor een naaste als vanzelfsprekend en doen dit uit liefde voor elkaar. Mantelzorg gaat echter verder dan de gebruikelijke hulp. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein)kinderen valt buiten de definitie mantelzorg. Mantelzorg is doorgaans ook onbetaalde hulp en kan niet als verplichting worden opgelegd. Het moet echter niet verward worden met vrijwilligerszorg. Mantelzorg komt namelijk op je pad en voor vrijwilligerszorg kies je zelf.  

Mantelzorg begint vaak met af en toe een boodschap doen of meegaan naar de huisarts. Daarna kan de mantelzorg bijna dagelijks voorkomen, door het verzorgen van medicijnen, het helpen met douchen of de administratie doen.  

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

replica omega watch bracelets gucci g chrono watch replica fake hublot swiss replik fake genuine hublot Replica replica panerai knockoff guide