Eindrapport preventief huisbezoekproject 75+

In de periode 2012-2014 zijn 25 vrijwilligers op pad geweest voor het houden van 551 interviews onder 75 plussers in de gemeente Drimmelen. Woensdag 9 juli om 10.00 uur zijn de resultaten gepresenteerd in het gemeentehuis en het eindrapport overhandigd aan wethouder Mark van Oosterhout.

Algemene indruk

In het eindrapport zijn de 5 kernen (Made en Drimmelen zijn  samengevoegd) onderling met elkaar vergeleken maar ook met de landelijke benchmark. Dit levert een interessant beeld op.

Over een groot aantal onderwerpen komen de uitkomsten voor de gemeente Drimmelen  overeen met die van de landelijke benchmark. Maar er zijn ook uitzonderingen te benoemen. Zo valt het lager opleidingsniveau onder 75 plussers erg op. Gemiddeld 41% heeft alleen basisschool ten opzichte van 26% bij de landelijke benchmark.
Mantelzorg wijkt in positieve zijn sterk af van de landelijke benchmark. Als men hulp nodig heeft bij lichamelijke of huishoudelijke verzorging wordt tweemaal zoveel mantelzorg gegeven dan ten opzichte van de landelijke benchmark. Thuiszorg wordt daardoor minder dan gemiddeld ingeschakeld, ca. 50% in de gemeente Drimmelen t.o.v. ca. 70% bij de landelijke benchmark.

Het is goed mogelijk dat er een relatie ligt tussen de hoge mantelzorg en woonafstand van de kinderen. In Drimmelen woont 69% binnen een straal van 5 km. de landelijke benchmark laat 59% zien.

Een volgend afwijkend cijfer is te zien bij kerkbezoek en steun ervaren van de kerk. Daar waar de landelijke benchmark 62% aangeeft voor kerkbezoek, gaat in Drimmelen maar 31% vaak of regelmatig naar de kerk. De ondersteuning die men ervaart van de kerk laat ook een opvallend resultaat zien. In Drimmelen ervaart 71% geen steun van de kerk, landelijk is dat 28%.


Opvallende zaken in de kernen

Made scoort op heel veel terreinen gelijk met de landelijke benchmark. Afwijkend is het aantal mensen dat in een koopwoning woont, dat ligt boven het gemeentelijk gemiddelde. Ook heeft men meer problemen met vergeetachtigheid en eenzaamheid.

Terheijden heeft meer hoog opgeleide 75 plussers  dan het gemiddelde score van de gemeente Drimmelen. Er wonen veel mensen in een eigen woning en is tamelijk honkvast. Opvallend zijn de problemen met eenzaamheid en gebrek aan burencontact. Ook maken deze ouderen  meer gebruik van het WMO-loket dan de gemiddelde score in de gemeente.
Lage Zwaluwe heeft relatief veel huurders en lager opleidingsniveau onder 75 plussers. Problemen zijn er meer dan gemiddeld met de niet-gelijkvloerse woning en bereikbaarheid van voorzieningen. Daarentegen hebben deze ouderen meer dan gemiddeld een WMO-pas voor de deeltaxi en maken daar goed gebruik van. Ook hier wonen de kinderen dichtbij en is het beroep op mantelzorg hoger dan gemiddeld.

Wagenberg roept een tamelijk afwijkend maar vooral positief beeld op binnen de gemeente Drimmelen. De 75 plussers zijn behoorlijk zelfredzaam en mantelzorg ligt erg hoog. Men doet nauwelijks beroep op de thuiszorg. Ook hier wonen de kinderen dichtbij en ondersteunt men hun ouders volop. De 75 plussers  komen vaak buiten en zijn tevreden over de sociale contacten. Wellicht dat daarom eenzaamheid nauwelijks speelt in deze dorpskern. Deze groep vooral laagopgeleide ouderen zijn tamelijk honkvast en hebben zelf al aanpassingen gedaan in de woning. Hoger dan gemiddeld zijn echter het aantal valincidenten. Het is niet bekend of dat binnens- of buitenshuis is. Tot slot is deze groep ouderen wel lid van de kerk maar ervaart daar totaal geen steun van.

Hooge Zwaluwe heeft meer hoog opgeleide respondenten dat het gemiddelde van de gemeente, maar men heeft geen uitgebreid familienetwerk waar men op kan terugvallen. Er is sprake van veel eigen woning bezit. Meer dan gemiddeld heeft men klachten over de woonomgeving en bereikbaarheid van voorzieningen. Daardoor zien we ook een hogere verhuiswens dan in de andere kernen. De kinderen wonen dichtbij maar eenzaamheidsgevoelen zijn er meer dan gemiddeld.

 Hoe nu verder?

Het antwoord op deze vraag moet met alle betrokken partijen worden gegeven. De uitkomsten van het onderzoek onder 75 plussers geven een duidelijk signaal af dat Drimmelen al in hoge mate zelfredzaam is. Met de meeste ouderen gaat het goed. Toch schuilt er ook een gevaar als we daarin gaan berusten. Zeker als mantelzorg en vrijwilligersinzet de budgettaire krimp in professionele zorg moet opvangen. In Drimmelen is immers al sprake van tweemaal het landelijk gemiddelde aan mantelzorginzet. In volgende generaties groeit dat wellicht naar dat landelijk gemiddelde bijvoorbeeld door gezinsverdunning.

Kengetallen onderzoek 75+: Gemeente Drimmelen

Periode 2012-2014

1601 inwoners van 75 of ouder ( 42 % is man, 58 % vrouw)

913 respondenten (57%)

551 respondenten (34% zegt medewerking toe aan onderzoek)

 

Nadere informatie verkrijgbaar bij  SWO Drimmelen (0162-451894). Het eindrapport is hier  te downloaden.